Fleş hromatografiýa ulgamy
Fleş sütüni
dükan
Fleş hromatografiýa ulgamy
Fleş sütüni
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowy netijeler.

Mugt nusgalary alyňGO
“Santai Science” 2018-nji ýylda esaslandyrylan “Santai Technologies” -iň dogan kompaniýasydyr. Kanadanyň Monreal şäherinde ýerleşýän “Santai Science” içerki we halkara bazarlar üçin aýralyk we arassalaýyş gurallaryny we hyzmatlaryny ösdürmek we öndürmek üçin jogapkärdir.
kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
önüm

gözläňesasy önümler

Fleş hromatografiýa üpjünçiliginiň bir gezeklik doly görnüşini hödürleýäris.

Hil berýäris
önümleri

 • ÇYKAN HROMATOGRAFIYA Sistemi
 • FLASH COLUMN

Aýralyk we arassalamak esasy funksiýasyndan başga-da, SepaBean ™ enjamy tehnologiýany öwrenmekde we bilim paýlaşmakda innowasion çemeleşmeler bilen Flash Hromatografiýa ulgamynyň täze görnüşidir.

“SepaFlash ™” sütünleri, aşakdaky artykmaçlyklary hödürlänligi üçin bazardaky beýleki fleş sütünlerine ajaýyp alternatiwadyr.

hyzmaty

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňkyProgramma bellikleri

 • AN-SS-007-Gaýtadan ulanylýan Santai SepaFlash ™ Ruby seriýaly sütünler 100 gezek aýralyk işleýär
  AN-SS-007-Gaýtadan ulanylýan Santai SepaFlash ™ Ruby seriýaly sütünler 100 gezek aýralyk işleýär
 • AN-SS-006 CBD we THC-ni SepaFlash ™ Sferik C18 sütünleri bilen bölmek
  AN-SS-006 CBD we THC-ni SepaFlash ™ Sferik C18 sütünleri bilen bölmek
 • Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak
  Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak

nämeadamlar aýdýarlar

 • Arassalaýyş avec les colonnes we ça se passe super bien!J'obtiens de belles séparations avec de bonnes çözgütleri, ce qui facilite grandement l'isolation des produits.Bien kanagatlandyrýar!
  Maksim Kot gözleg birleşigi Sygnature açyşyndan
  Arassalaýyş avec les colonnes we ça se passe super bien!J'obtiens de belles séparations avec de bonnes çözgütleri, ce qui facilite grandement l'isolation des produits.Bien kanagatlandyrýar!
 • Santai Science-i 20 ýyllygy bilen gutlaýarys!Laboratoriýamyz soňky iki ýylda Santai's SepaBean tehnologiýasyndan giňden peýdalanýar we gözleg maksatnamalarymyzyň ösmeginde möhüm rol oýnady.
  Matýu DeWit, ylymlaryň kandidaty SixRing ™ Inc.
  Santai Science-i 20 ýyllygy bilen gutlaýarys!Laboratoriýamyz soňky iki ýylda Santai's SepaBean tehnologiýasyndan giňden peýdalanýar we gözleg maksatnamalarymyzyň ösmeginde möhüm rol oýnady.
 • Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
  Jasmin Baçand Şerbruk uniwersitetinden
  Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
 • Laurens Dube Immunologiýa we rak keselini öwreniş institutynyň (IRIC) neşe serişdelerini tapmak bölüminiň laboratoriýasy
  "Santai Science" -iň 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda hyzmatdaşlygymyzyň başyndan bäri gadyryny bilýän ajaýyp müşderi hyzmaty bar. Olar biziň zerurlyklarymyza hakykatdanam düşünýärler we şu günler gadyryny bilýän şahsyýetler bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýarlar. Şeýle hem bäsdeşlik bahalary we gözlegçilerimiz bar. gündelik gözleg işlerinde önümleriniň hilini gowy görüň.Labaratoriýa müdiri hökmünde, kremniniň önümleri babatynda pulumyzyň iň gowy bahasyny tapmak üçin söwda etmeli däldigime begenýärin, Santai bilen tapdym! Santai Science-iň 20 ýyllygy bilen gutlaýarys we geljekde has-da üstünlikler bolsun! "
 • Santai arassalaýyş ulgamymyz laboratoriýada möhüm gurala öwrüldi.Ters ýa-da adaty fazada bolsun, birleşmeleri çalt we täsirli arassalamak mümkin!
  Luis-Deýwid Guaý, ylymlaryň kandidaty “Universal Laval” -dan
  Santai arassalaýyş ulgamymyz laboratoriýada möhüm gurala öwrüldi.Ters ýa-da adaty fazada bolsun, birleşmeleri çalt we täsirli arassalamak mümkin!
 • “Santai” fleş patronlary ajaýyp.Bir ýyl bäri olary her gün laboratoriýamyzda ulanýaryn.Uly bahadan täsirli!
  Andy Yin Doktor Gonzalo Kozanyň MakGill uniwersitetindäki toparyndan
  “Santai” fleş patronlary ajaýyp.Bir ýyl bäri olary her gün laboratoriýamyzda ulanýaryn.Uly bahadan täsirli!
 • Gündelik arassalamalarymyz üçin Santai öňünden gaplanan sütünleri ulanýardyk we himiklerimiz önümleriniň hilinden gaty begendiler.
  Himiýa toparynyň ýolbaşçysy Dalriada neşe serişdeleriniň tapylmagy
  Gündelik arassalamalarymyz üçin Santai öňünden gaplanan sütünleri ulanýardyk we himiklerimiz önümleriniň hilinden gaty begendiler.

Distribýutor bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • ACS

  13-17-nji awgustda ACS Fall 2023-de Santai Science

  Haçan: 2023-nji ýylyň 13-17-nji awgusty
  Koprak oka
 • Mark_Lautens_Formal

  Santai Science SepaBean maşyn T we sütünler ...

  Santai Science ylmy ösüşe goşantlaryny dowam etdirýär.Au gutlaýarys ...
  Koprak oka
 • 59

  Kongres INRS - INST ARMAND FRAPP ...

  Haçan: 2023-nji ýylyň 23-nji fewraly, penşenbe güni ir sagat 11: 00-dan agşam 1: 00-a çenli: Hall d'entrée 531 Bulvard ...
  Koprak oka