sahypa_banner

SepaBean ™ enjamy

SepaBean ™ enjamy

Gysga düşündiriş:

● Adaty wersiýa.

Four Dört çözüji çyzykly, ýokary basyşly garyşyk ikili gradient.

More Nusgalaryň has köp görnüşini ýapmak üçin goşmaça ELSD.


Önümiň jikme-jigi

Arza

Wideo

katalog

Önümiň parametrleri

Model SepaBean ™ enjamy
No.ok. SPB02000200-3 SPB02000200-4
Detektor DAD üýtgeýän UV (200 - 400 nm) DAD üýtgeýän UV (200 - 400 nm) + Vis (400 - 800 nm)
Akym aralygy 1 - 200 ml / min
Iň ýokary basyş 200 psi (13,8 bar)
Nasos ulgamy Örän ýokary takyk, mugt keramiki nasos
Gradiýentler Dört erginli ikilik, ýokary basyşly garyşyk
Adingükleme ukybynyň nusgasy 10 mg - 33 gr
Sütüniň ululyklary 4 g - 330 g, adapterler bilen 3 kg çenli
Gradient görnüşleri izokratik, çyzykly, ädim
Flowcell optiki ýoluň uzynlygy 0,3 mm (gaýybana);2.4 mm (islege görä).
Spektral ekran bir / goşa / ähli tolkun uzynlygy
Adingüklemek metmetody el bilen ýüklemek
Bölekleri ýygnamak usuly hemmesi, galyndylar, bosagalar, eňňitler, wagt
Bölekleri ýygnaýjy Standart: turbalar (13 mm, 15 mm, 16mm, 18 mm, 25 mm);
  Meýletin: Frenct kwadrat çüýşesi (250 ml, 500 ml) ýa-da uly kolleksiýa çüýşesi;
  Özbaşdak düzülen gap
Dolandyryş enjamy ykjam enjamlar arkaly simsiz işlemek *
Şahadatnama CE

“Flash Chromatography System SepaBean ™” enjamynyň aýratynlyklary

Jübi enjamlary arkaly simsiz işlemek
Çeýe simsiz dolandyryş usuly, ýagtylykdan goralmaly ýa-da izolýatorda goýulmaly aýralyk synaglary üçin has amatlydyr.

Elektrik togunyň dikeldilmegi
Programma üpjünçiliginde gurlan elektrik toguny dikeltmek funksiýasy tötänleýin elektrik togunyň kesilmegi sebäpli ýitgini azaldýar.

Aýralyk usuly maslahat berilýär
Programma üpjünçiliginde ulanyjy tarapyndan girizilen esasy maglumatlara esaslanyp iň laýyk aýralyk usulyny awtomatiki usulda maslahat berýän içerki aýralyk usuly maglumatlar binýady bar we şeýlelik bilen iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Bölekleri ýygnaýjy
LCD displeýli turbalar, ulanyjylara ýygnan bölekleri öz içine alýan turbalary aňsatlyk bilen yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Networkerli tor maglumatlary paýlaşmak
Birnäçe gural, içerki maglumatlary paýlaşmagy we laboratoriýada çeşmeleri optimizirlemegi ýeňilleşdirmek üçin ýerli ulgam döredip biler.

21-CFR 11-nji bölüm
Dolandyryş programma üpjünçiligi ulgam howpsuzlygy üçin FDA talaplaryna laýyk gelýär (21-CFR 11-nji bölüm), bu guraly derman gözleg we barlag kompaniýalary we barlaghanalary üçin has amatly edýär.

Akylly arassalaýyş ulgamy arassalanmagy aňsatlaşdyrýar
Santai Technologies tarapyndan işe girizilen akylly fleş hromatografiýa ulgamy SepaBean ™ enjamy, aýralyk usuly maslahat berişiniň içerki aýratynlygyna eýedir.Hatda täze başlanlar ýa-da professional däl hromatografiýa operatorlary arassalamak meselesini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilerdiler.

“Touch & GO” ýönekeýligi bilen akylly arassalama
“SepaBean ™” enjamy, ikonirlenen UI bilen ykjam enjam arkaly işleýär, başlangyç we hünärmen däller üçin adaty aýralygy tamamlamak üçin ýönekeý, ýöne hünärmen ýa-da guruň çylşyrymly aýralygy tamamlamagy ýa-da optimizirlemegi üçin ýeterlik derejede çylşyrymly.

Gurlan usullar bazasy - Bilimler saklanýar
Bütin dünýäde gözlegçiler birleşýän garyndylary aýyrmak we arassalamak usullaryny ösdürmek üçin köp sanly serişde sarp etdiler, sintezlenen garyndylar bolsun ýa-da tebigy önümlerden ekstraktlar, bu gymmatly usullar adatça bir ýerde saklanýar, izolirlenýär, kesilmeýär we “maglumat adasy” bolýar. wagt.Adaty fleş guralyndan tapawutlylykda, SepaBean ™ enjamy maglumatlar binýadyny ulanýar we ygtybarly guramaçylyk ulgamynda bu usullary saklamak we paýlaşmak üçin hasaplaýyş tehnologiýasyny paýlaýar:
Sep Patentlenen SepaBean ™ enjamynda aýralyk usullaryny saklamak üçin içerki baglanyşyk bazasy bar, gözlegçiler bar bolan atlary, gurluşy ýa-da taslama kody ulanyp, bar bolan soraglary ýa-da täze aýralyk usulyny täzeläp bilerler.
● SepaBean ™ enjamy tor taýyn, bir guramanyň içinde birnäçe gurallar hususy kanal döredip biler, şonuň üçin aýralyk usullary tutuş guramada paýlaşylar, ygtyýarly gözlegçiler bu usullary täzeden ösdürmezden göni girip we işledip bilerler.
● SepaBean ™ enjamy deň gurallary awtomatiki usulda tapyp we birikdirip biler, birnäçe gural birikdirilenden soň maglumatlar awtomatiki sinhronlanar, gözlegçiler öz usullaryna islendik baglanyşyk guralyna islendik ýerden girip bilerler.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • AN007-SepaBean ™ maşynynyň organiki optoelektroniki materiallar pudagynda ulanylyşy
   AN007-SepaBean ™ maşynynyň organiki optoelektroniki materiallar pudagynda ulanylyşy
  • AN008-SepaFlash ™ Tersine-faza sütünleri tarapyndan taýýarlanyş usulyny giňeltmek
   AN008-SepaFlash ™ Tersine-faza sütünleri tarapyndan taýýarlanyş usulyny giňeltmek
  • AN009-Porfirinleri SepaBean ™ enjamy bilen arassalamak
   AN009-Porfirinleri SepaBean ™ enjamy bilen arassalamak
  • AN010-Örän polýar we pes ereýän nusgalar üçin SepaFlash ™ tersine faza kartrijleriniň ulanylyşy
   AN010-Örän polýar we pes ereýän nusgalar üçin SepaFlash ™ tersine faza kartrijleriniň ulanylyşy
  • AN013-SepaBean ™ enjamyna inerener: Diode Array Detektor bilen düşüniň
   AN013-SepaBean ™ enjamyna inerener: Diode Array Detektor bilen düşüniň
  • AN017-SepaBean ™ enjamy bilen taksiniň ekstraktyny arassalamak
   AN017-SepaBean ™ enjamy bilen taksiniň ekstraktyny arassalamak
  • AN031_ SepaBean ™ maşynyna inerener_ Suwuk dereje datçigi we ulanylyşy barada düşünje beriň
   AN031_ SepaBean ™ maşynyna inerener_ Suwuk dereje datçigi we ulanylyşy barada düşünje beriň
  • AN032_ SepaFlash ™ C18 tersine faza kartrijiniň diastereomerleri arassalamagy
   AN032_ SepaFlash ™ C18 tersine faza kartrijiniň diastereomerleri arassalamagy
  • AN-SS-001 SepaBean-yň Cannabisde CBD we THC-ni çalt we täsirli arassalamak üçin ulanylyşy
   AN-SS-001 SepaBean-yň Cannabisde CBD we THC-ni çalt we täsirli arassalamak üçin ulanylyşy
  • AN-SS-003 SepaBean ™ enjamy bilen uly göwrümli steriki saýlanan welosiped uglewodlaryny arassalamak
   AN-SS-003 SepaBean ™ enjamy bilen uly göwrümli steriki saýlanan welosiped uglewodlaryny arassalamak
  • Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak
   Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak
  • “SepaBean” enjam sazlamasy - Tube rack kalibrlemesi
  • “SepaBean” hyzmaty - burun arassa
  • “SepaBean” hyzmaty - Howany arassalamak
  • “SepaBean” hyzmaty - Nasosyň kalibrlemesi
  • “SepaBean Machine Catalog EN”
   “SepaBean Machine Catalog EN”
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň